ПЛАН-ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2020/2021

Нашата цел е да стимулираме децата, за да разкрият своите заложби. Да развиваме талантите и потенциалите на всяко дете.

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."
Плутарх
древногръцки историк

2 паралелки

За 2020/2021 училището обявява прием в 2 паралелки с брой места във всяка по 22 – общо 44 ученици. При необходимост броят на учениците може да бъде завишен с двама ученици в паралелка (съгласно чл.61, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.)

Задължителна подготовка08:30-12:00
Обяд12:00-13:00
Отдих13:00-14:00
Подготовка по учебните предмети14:00-16:00
Занимания по интереси16:00-17:30

График на часовете

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост след 17:30 ч. се сформира сборна група от ученици с дежурен учител до 18:00 ч.

Целодневно обучение

Целодневното обучение се осигурява за всяка паралелка при достатъчен брой желаещи.

Какво предлагаме за вашето дете

Спорт

Лечебна физкултура (ЛФК) с квалифициран преподавател по физическа култура и спорт, Футбол, Таекуон-до, Плуване, Волейбол (след първи клас), Народни танци и др.

Чужди езици

Езикова школа „Престиж“
Интернешънъл хаус (International House)

Празници

Празник на цифрите (преди коледната ваканция)
Коледно тържество и коледен базар, Фестивал на мартеницата, Пролетно тържество и великденски базар, Празник на буквите –“Ние вече сме грамотни“, Годишно утро в първи клас (в края на учебната година)

Проекти, по които работим

Училищен плод, Училищно мляко, Топла закуска
Подкрепа за успех,
Образование за утрешния ден

Материална база

2 компютърни кабинета с високоскоростен интернет, обновен физкултурен салон. Столова, Бюфет

Среда

Учениците от първи клас са отделени на първия етаж от учениците от среден и горен курс.

На разположение на ученика

Психолози, логопед и ресурсни учители.​

Извънучилищна дейност

Посещения на театрални постановки, музеи и изложби, участия в спортни състезания и игри, учебни екскурзии, бяло и зелено училище, летен отдих на море.

Избираема подготовка

В часовете по избираема учебна подготовка се изучава: Български език и литература, Математика и Английски език.

Засилен пропускателен режим

Подсигурен от жива охрана и система за контролно-пропускателен режим за учениците и служителите на училището, посредством турникети, които се задействат чрез индивидуални баджове. Осъществява се строг контрол, при достъпа на външни лица.

Критерии

Учениците се приемат съгласно система за прием на ученици в общинските училища на територията на столична община. За прием в първи клас за учебната 2020/2021 година, училището няма да прилага допълнителни критерии.

Необходими документи

Уважаеми родители, тук ще намерите информация относно необходимите документи за кандидатстване.

1.  Заявление по образец. (свали от бутона)

2. Копие на удостоверение за раждане на детето.

3.Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

4. Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2020
г.

Обявяване
на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи
клас.

Информация
за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия
район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от
21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл.

Подаване
на заявления от родителите за прием в първи клас.

01.06.2020
г. в 17.00 ч.

Обявяване
на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от
02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване
на учениците, приети на първо класиране.

08.06.2020
г. – в 18.00 ч.

Обявяване
на незаетите места за второ класиране.

от 09.06.2020
г. до 15.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч.

(На
09.06 и 11.06 заявления за участие във второ класиране могат да се подават
след приключване на НВО по БЕЛ и математика за VII клас)

Подаване
на заявления за участие във второ класиране.

15.06.2020
г. – в 18.00 ч.

Обявяване
на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от
16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване
на учениците, приети на второ класиране.

18.06.2020
г. – в 18.00 ч.

Обявяване
на незаетите места за трето класиране.

от
19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване
на заявления за участие в трето класиране.

22.06.2020
г. – в 18.00 ч.

Обявяване
на списъците на приетите ученици на трето класиране.

23.06.2020
г. до 24.06.2020 г. 17.00 ч.

Записване
на учениците, приети на трето класиране.

24.06.2020
г. – в 18.00 ч.

Обявяване
на свободните места след трето класиране

от
25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл.

Попълване
на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-
страницата на училището и РУО София-гра