Класни ръководители

Класни ръководители на паралелките за уч. 2019/2020г., както следва:

Клас/Паралелка

Класен ръководител

Подготвителен клас

Мариана Коева

Iа клас

Емилия Цолова

Iб клас

Радка Попиванава

IIа клас

Красимира Алексиева

IIб клас

Мирослава Стоичкова

IIв клас

Дарина Бакарджиева

IIIа клас

Елена Пенкова

IIIб клас

Жана Стоянова

IVа клас

Добринка Савова

IVб клас

Мария Николова

Vа клас

Ива Иванова

Vб клас

Веска Йолдова

VIа клас

Даниел Христов

VIIа клас

Галина Иванова

VIIб клас

Вежен Неделчев

VIIIа клас

Вела Константинова

VIIIб

Цвета Николова

IXа клас

Петя Петрова

IXб клас

Антоанета Гетова

Xа клас

Димитър Мустакерски

Xб клас

Боряна Гълъбова

XIа клас

Илияна Везирска

XIIа клас

Мирослава Савова